Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.cultuurregiopz.be en komen samen met de privacy en de cookieverklaring van de website. Wij raden u dan ook aan om deze documenten zorgvuldig door te nemen vooraleer u van de website gebruikmaakt.  

Hieronder worden de voorwaarden beschreven voor het gebruik van deze website. 

1. Algemeen 
1.1 Deze website (exclusief sites die eraan gekoppeld zijn) wordt beheerd door ons, Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei, een organisatie die is gevestigd in Dilbeek en werkzaam is in 15 gemeenten van de regio Pajottenland-Zennevallei.  
1.2 Door gebruik te maken van de website, verklaart u zich akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Deze voorwaarden komen samen met onze privacy- en een cookieverklaring. Wij raden u dan ook aan deze documenten zorgvuldig door te nemen. Gaat u niet akkoord met een of meerdere bepalingen van deze documenten, verzoeken wij u vriendelijk de website te verlaten en contact op te nemen viainfo@cultuurregiopz.be om uw bemerkingen te bespreken.

2. Wat kan u doen op http://www.cultuurregiopz.be?
2.1 Op onze website vindt u informatie terug over de werking van onze organisatie. Via de website kan u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief en vindt u verschillende van onze publicaties en tools terug. 
2.2 Als bezoeker van de website verbindt u zich ertoe om op een zorgvuldige en redelijke wijze gebruik te maken van onze dienst. Zo aanvaarden wij niet dat de website oneigenlijk wordt gebruikt, bijvoorbeeld voor verspreiding van virussen of malware of uitvoering van kwetsbaarheidstests. 
2.3 Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites waarnaar u via links op onze website wordt doorverwezen. Indien u deze links aanklikt, raden wij u aan om ook de privacyverklaring en gebruiksvoorwaarden op deze andere sites te lezen.

3. Bescherming van persoonsgegevens
3.1 Wenst u zich aan te melden voor onze nieuwsbrieven, dan is een registratie via de website wel vereist. Hiervoor vragen wij onder andere uw voornaam, achternaam en e-mailadres. Bij de verwerking van deze persoonsgegevens hechten we het grootste belang aan de bescherming ervan. 
3.2 Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar de privacyverklaring op onze website. 

4. Intellectuele eigendom 
Tenzij specifiek anders vermeld is al het tekst- en beeldmateriaal op de website vrijgegeven onder de cc-by-sa 4.0 licentieDeze licentie is niet van toepassing op de inhoud van externe websites waarnaar u via links op onze website wordt doorverwezen. Indien u deze links aanklikt, raden wij u aan om ook de gebruiksvoorwaarden op deze andere sites te lezen en te respecteren. 

5. Aansprakelijkheid en vrijwaring
5.1 De organisatie kan geen harde waarborgen verstrekken over de juistheid van de informatie die op www.cultuurregiopz.be gepubliceerd is. 
5.2 Voor zover de wet het toelaat, kan de organisatie niet aansprakelijk worden gesteld voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse, materiële of immateriële schade die voortvloeit uit uw gebruik van de website. 
5.3 Bovenstaande bepaling is eveneens van toepassing op schade zoals winstderving, inkomstenverlies, onderbreking van de activiteiten, verlies of beschadiging van gegevens, morele schade, verlies van imago, frustratieschade of verlies van opportuniteiten. Elke eventuele aansprakelijkheid voor schade die niet door deze voorwaarden wordt uitgesloten, beperkt zich tot de vergoeding van een werkelijk geleden financieel verlies, dat behoorlijk bewezen wordt. 
5.4 Als bezoeker van de website bent u persoonlijk aansprakelijk voor de naleving van deze gebruiksvoorwaarden en vrijwaart u de organisatie van klachten of vorderingen die voortvloeien uit onwettig of oneigenlijk gebruik van de website. 
5.5 Bij eventueel conflict met derden (bijvoorbeeld naar aanleiding van onwettige uitlatingen op de website www.cultuurregiopz.be) vrijwaart u de organisatie van alle aanspraken en schadevergoedingen van om het even welke aard ook die in verband staan met het conflict. 

6. Wijzigingen
6.1 De organisatie kan deze gebruiksvoorwaarden op elk moment wijzigen. De gewijzigde versie is van kracht vanaf haar publicatie op de website  www.cultuurregiopz.be. Indien u niet akkoord gaat met bepaalde wijzigingen, kunt u de overeenkomst ten allen tijde beëindigen door de website te verlaten en/of door u af te melden op de nieuwsbrief. Gelieve steeds na te gaan of u de laatste versie van de gebruiksvoorwaarden hebt gelezen. Deze zijn altijd raadpleegbaar op de website. 
6.2 Indien één of meerdere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig en/of niet afdwingbaar zouden zijn, dan blijven de overige bepalingen ten volle gelden. Eventueel ongeldige en/of niet afdwingbare bepalingen worden vervangen door geldige bepalingen die zo nauw mogelijk aansluiten bij de oorspronkelijke. 
6.3 Als de organisatie niet (of niet meteen) bepaalde rechten uitoefent op basis van het toepasselijke recht of op basis van toepasselijke contractuele documenten, houdt dit niet in dat de organisatie zou verzaken aan deze rechten. 
6.4 De organisatie behoudt zich het recht om de dienstverlening die via www.cultuurregiopz.be wordt aangeboden te veranderen, te onderbreken, stop te zetten of slechts beperkt toegankelijk te stellen indien de omstandigheden dit vereisen.  

7. Contactgegevens
Indien u vragen of opmerkingen heeft over deze gebruiksvoorwaarden, kan u altijd met ons contact opnemen via onderstaande gegevens: 
Cultuurregio Pajottenland Zennevallei
JC Castelhof
Molenstraat 102
1700 Dilbeek
02 451 69 49
info@cultuurregiopz.be

8. Klachten en geschillen
8.1 Bent u ontevreden over de diensten aangeboden via www.cultuurregiopz.be, dan ontvangen we graag een gemotiveerde reactie via de contactgegevens vermeld onder punt 8. 
8.2 Het gebruik van de website www.cultuurregiopz.be valt onder het Belgische recht. Bij geschillen omtrent het gebruik van de website is het hof van beroep en de rechtbank van eerste aanleg te Brussel bevoegd.