Ondersteuningsreglement bovenlokale cultuurprojecten

WAT?

ZENDER zorgt met deze subsidielijn voor de ondersteuning van bovenlokale cultuurprojecten in de regio. Het gaat om samenwerkingsprojecten waarbij je werkt naar een cultuurproduct ( een voorstelling, tentoonstelling, … ) of waar kunst en/of cultuur ingezet worden als middel of verbinder binnen de samenwerking.  

Binnen dit reglement worden subsidies uitgereikt van max .€ 5000 per jaar.  
Projecten kunnen meerjarig zijn met een maximale looptijd van 3 werkjaren.  
Het maximaal toegekende bedrag wordt bepaald door de mate waarin je project aan de voorwaarden voldoet: 
Voldoe je aan de basisvoorwaarden, dan kan je maximaal € 3500 / per jaar  aanvragen.  Voldoe je aan de basisvoorwaarden en  
+ 1 bijkomende voorwaarde= tot € 4000 / werkjaar  
+ 2 bijkomende voorwaarden= tot € 4500 / werkjaar  
+ 3 bijkomende voorwaarden= tot € 5000 / werkjaar  

WAAR?  

Dit reglement is van toepassing op het werkingsgebied van ZENDER .

Volgende 15 gemeenten maken deel uit van de intergemeentelijke samenwerking rond cultuur : Affligem, Galmaarden, Liedekerke, Ternat, Dilbeek, Lennik, Gooik, Sint-Pieters-Leeuw, Herne, Roosdaal, Beersel, Sint-Genesius-Rode, Linkebeek, Pepingen & Halle  

Enkel projecten gerealiseerd in deze regio komen in aanmerking voor subsidiëring.  

WAAROM ?

Met dit subsidiereglement wil de ZENDER een financiële impuls geven aan culturele projecten en experiment in de regio.  We willen cultuur- en andere actoren in de regio stimuleren tot (vernieuwend) samenwerken rond cultuur en grenzen te doorbreken. 

ZENDER heeft 3 thema’s vastgelegd waarop we de komende jaren extra willen inzetten. Projecten hoeven hier niet op in te zetten. Maar diegenen die dat doen kunnen versterken hun dossier, aangezien thema’s gelden als bijkomende criteria.  

Onze focusthema’s :  

 • DIVERSITEIT  ( 2022 – 2023 )
 • MENTAAL WELZIJN  ( 2023- 2024)
 • DUURZAAMHEID  ( 2024 – 2025 )

WIE KOMT IN AANMERKING?  

 • Je vraagt aan als vzw, een (feitelijke)vereniging, of een lokale overheid met bijhorende structuren. Komen niet in aanmerking: privé-personen of verenigingen op bedrijven met een winstoogmerk.  
 • Je hebt een maatschappelijke zetel in het werkingsgebied van de Cultuurregio ZENDER
 • Je bent zelf een culturele actor of werkt samen met een culturele speler binnen dit project.   
 • Je gesubsidieerde project vindt plaats in één of meerdere van de 15 gemeenten van het werkingsgebied van ZENDER.  
 • Je project voldoet aan de basisvoorwaarden

Kom je niet in aanmerking, maar heb je een idee en ben je op zoek naar een organisatie om mee samen te werken? Contacteer ons. 

WAT ZIJN DE BASISVOORWAARDEN? 

 • Het is een samenwerkingsproject waarbij je werkt naar een cultuurproduct , of waar kunst of cultuur als middel worden ingezet om je doelstellingen te bereiken.  
 • Je project overstijgt de grenzen van jouw gemeente. Bijvoorbeeld: organisaties uit verschillende deelnemende gemeenten werken samen. Of: je project trekt bezoekers en deelnemers aan van buiten de grenzen van de gemeenten.
 • Een of meerdere van onderstaande kunstdisciplines / onderwerpen komen aan bod :
  • Literatuur 
  • Muziek 
  • Theater 
  • Beeldende kunst 
  • Straatkunsten 
  • Dans 
  • Circus 
  • Humor 
  • Amateurkunsten 
  • Poëzie 
  • Video 
  • Performance 
  • Kunst- & cultuureducatie
  • Mediawijsheid
  • Andere: leg bondig uit  
 • Je project is financieel haalbaar en beoogt geen winst. Je bezorgt ons een eenvoudige projectbegroting via het aanvraagformulier. 
 • Je project overstijgt de reguliere en/of lokale werking en is ook geen herhaling van een eerder ingediend project(*zie opm.).  
 • Het project heeft een duidelijk doel, is afgelijnd in tijd en duurt maximaal 36 maanden
 • Het subsidiegeld kan enkel besteed worden aan uitgaven die rechtstreeks verband houden met de uitwerking van het project en voor uitgaven die na goedkeuring van het project worden ingebracht (factuurdatum). Daarenboven moet het budget dat je aanvraagt gespendeerd worden tijdens de looptijd van je project. 
 • Met je project streef je naar brede cultuurparticipatie (min. 1 aan te duiden): 
  • Je bereikt nieuwe groepen 
  • Je project is laagdrempelig 
  • Het is een open aanbod 
 • Je project beschikt over een duidelijke projectplanning
 • Je bent bereid het logo van ZENDER en dat van de Vlaamse overheid te vermelden bij elke communicatie (ongeacht de drager) in verband met je gesubsidieerde project. 

BIJKOMENDE CRITERIA :  

Voldoe je aan een of meerdere van de bijkomende criteria ,
dan kom je in aanmerking voor een hogere ondersteuning vanuit ZENDER 
 
+ 1 bijkomende voorwaarde= tot € 4000 / werkjaar  
+ 2 bijkomende voorwaarden= tot € 4500 / werkjaar  
+ 3 bijkomende voorwaarden= tot € 5000 / werkjaar 

 • Je project is grensdoorbrekend
  • Nieuwe aanpak: licht toe 
  • Je betrekt kansengroepen  ( mensen in armoede, nieuwkomers, anderstaligen, … )
  • Andere : licht toe
 • Je project zet in op één of meerdere van onze focusthema’s binnen het thema van dat jaar :  
  • Diversiteit (in 2022 – 2023)  
  • Mentaal welzijn ( in 2023 – 2024 )  
  • Duurzaamheid  (in 2024 – 2025)  
 • Je zorgt voor een grotere co-financiering voor de realisatie van je project (min. 50 % eigen inbreng) 
 • Je project is transversaal. Je werkt met verschillende (deel)sectoren samen, maar het project heeft een culturele finaliteit.
 • Je project is een samenwerking met partners uit min. andere gemeenten binnen de ZENDER regio  

 PRAKTISCH 

 • Je vult de projectfiche met begroting in en stuurt die voor de deadline naar info@zender.be 
 • IDIENDATA :  
INDIENDATAbericht van goed- of afkeuring
30 april20 mei
30 oktober20 november
 • Uiterlijk een week na indiening van je project, krijg je bericht of je project ontvankelijk is of niet. 
 • Uiterlijk een maand na het verlopen van de indiendatum, krijg je bericht over het al dan niet toegekende bedrag. 
 • Een externe jury beoordeelt de aanvraag. Het subsidiebedrag wordt bepaald op basis van: de inhoudelijke criteria van dit reglement, de geraamde kosten en opbrengsten van het project, de mate waarin de subsidie een hefboomeffect kan hebben.  
 • Het toegekende subsidiebedrag is niet automatisch gelijk aan het gevraagde bedrag.
 • In het opstartjaar 2022 zal ZENDER werken met flexibele indiendata. Aangezien dit een overgangsjaar is en kunnen projecten tussen 20 maart en 30 september ingediend worden. Vanaf oktober 2022 schakelen we over naar de twee vooropgestelde indiendata.

Voor het volledige reglement en het aanvraagformulier klik op de links hieronder