Over ons

Zender is de naam van de Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei. Het is een samenwerkingsverband van 15 gemeentebesturen uit de streek en van diverse partners die vanuit een culturele insteek samenwerken om de leefomgeving van het Pajottenland en de Zennevallei te versterken. We werken samen mee aan een open, participatieve en duurzame samenleving. Cultuur zien we breed. Voor ons betekent cultuur zoveel als de duurzame impact die we als mensen hebben op onze leefomgeving, gisteren, vandaag en morgen.

Zender bestaat voor de mensen van onze streek. We bereiken hen via tal van lokale actoren zoals heemkringen, culturele centra, bibliotheken, netwerkpartners, lokale besturen enzovoort. We kijken ook over onze eigen muur heen en werken graag samen met andere sectoren, zoals welzijn, jeugd, milieu, toerisme, enzoverder.

Onroerend Erfgoed

Voor Affligem, Dilbeek, Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw en Ternat voorzien we een ondersteuning van de werking rond onroerend erfgoed. Onder onroerend erfgoed verstaan we het geheel van bouwkundig erfgoed (bv. monumenten), archeologisch erfgoed en landschappelijk erfgoed. We gaan aan de slag met het onroerend erfgoed door:

  • Te werken aan een samenhangend beleid over de deeldomeinen heen met speciale aandacht voor funerair, religieus, archeologisch en waardevol niet-beschermd erfgoed
  • De gemeentes te begeleiden en te adviseren bij de beslissingen die zij nemen bv. bij beheersplannen, beschermingsdossiers, enz.
  • In te zetten op de waardering van waardevol-niet beschermd erfgoed door de lokale besturen en eigenaars hierin te adviseren
  • Het draagvlak voor onroerend erfgoed te vergroten.

Cultureel Erfgoed

Via de erfgoedcelwerking helpen we alle aangesloten gemeentebesturen en verenigingen om hun cultureel erfgoed (immaterieel en roerend) te verzamelen en te beheren, het te onderzoeken en de mensen er uit de streek mee aan de slag te laten gaan. We doen dit door:

  • Mensen en groepen met het erfgoed en met elkaar te verbinden (bv. overleg tussen heemkringen, erfgoed en educatie, helpen opzetten van publieksprojecten, ondersteunen Erfgoeddag, etc.)
  • Kennis rond erfgoed en erfgoedwerking te delen met de streek
  • Cultureel erfgoed duurzaam te helpen bewaren, borgen en delen
  • In te zetten op digitalisering van cultureel erfgoed
  • Op zoek naar nieuwe mogelijkheden, zoals het verbinden van erfgoed met welzijn.Bovenlokale Cultuur

Via samenwerking, verbinding, co-creatie en vernieuwing willen we het culturele aanbod in  de regio versterken. We brengen mensen samen, zetten projecten op, inspireren, delen inzichten en ideeën. Dit over de grenzen van gemeenten en sectoren heen.

We gaan samen met de Regiobib, het platform van Cultuur- en gemeenschapscentra, het platform van vrijetijds- en cultuurambtenaren en andere culturele spelers in de regio, voor een culturele werking en aanbod waaraan zoveel mogelijk inwoners van de regio kunnen deelnemen.  Via cultuur in al zijn facetten willen we bijdragen tot meer welzijn en een regio waar het aangenaam leven is.

Zender neemt deze regierol op voor de gemeenten Affligem, Beersel, Dilbeek, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Pepingen, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw en Ternat.

Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei wordt geleid en bestuurd door de raad van bestuur. In de raad van bestuur zetelen voor elke aangesloten gemeente een stemgerechtigd lid en een adviserend lid.