Bovenlokale cultuur conversal 30/06/2023

Bovenlokale culturele werking

Via samenwerking, verbinding, co-creatie en vernieuwing willen we het culturele aanbod in  de regio versterken. We brengen mensen samen, zetten projecten op, inspireren, delen inzichten en ideeën. Dit over de grenzen van gemeenten en sectoren heen.

We gaan samen met de Regiobib, het platform van Cultuur- en gemeenschapscentra, het platform van vrijetijds- en cultuurambtenaren en andere culturele spelers in de regio, voor een culturele werking en aanbod waaraan zoveel mogelijk inwoners van de regio kunnen deelnemen.  Via cultuur in al zijn facetten willen we bijdragen tot meer welzijn en een regio waar het aangenaam leven is.

Zender neemt deze regierol op voor de gemeenten Affligem, Beersel, Dilbeek, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Pepingen, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw en Ternat.

  ONDERSTEUNINGSREGLEMENT BOVENLOKALE CULTUURPROJECTEN

  ZENDER zorgt met deze subsidielijn voor de ondersteuning van bovenlokale cultuurprojecten in de regio. Het gaat om samenwerkingsprojecten waarbij je werkt naar een cultuurproduct ( een voorstelling, tentoonstelling, … ) of waar kunst en/of cultuur ingezet worden als middel of verbinder binnen de samenwerking.

  Binnen dit reglement worden subsidies uitgereikt van max .€ 5000 per jaar. Projecten kunnen meerjarig zijn met een maximale looptijd van 3 werkjaren.
  Het maximaal toegekende bedrag wordt bepaald door de mate waarin je project aan de voorwaarden voldoet:

  • Voldoe je aan de basisvoorwaarden, dan kan je maximaal € 3500 / per jaar aanvragen.
  •  Voldoe je aan de basisvoorwaarden en
   • + 1 bijkomende voorwaarde= tot € 4000 / werkjaar
   • + 2 bijkomende voorwaarden= tot € 4500 / werkjaar
   • + 3 bijkomende voorwaarden= tot € 5000 / werkjaar

  Met dit subsidiereglement wil de ZENDER een financiële impuls geven aan culturele projecten en experiment in de regio. We willen cultuur- en andere actoren in de regio stimuleren tot (vernieuwend) samenwerken rond cultuur en grenzen te doorbreken.
  ZENDER heeft 3 thema’s vastgelegd waarop we de komende jaren extra willen inzetten. Projecten hoeven hier niet op in te zetten. Maar diegenen die dat doen kunnen versterken hun dossier, aangezien thema’s gelden als bijkomende criteria.

  Onze focusthema’s :

  • DIVERSITEIT ( 2022 – 2023 )
  • MENTAAL WELZIJN ( 2023- 2024)
  • DUURZAAMHEID ( 2024 – 2025 )

  Je vraagt aan als vzw, een (feitelijke)vereniging, of een lokale overheid met bijhorende structuren. Komen niet in aanmerking: privé-personen of verenigingen op bedrijven met een winstoogmerk.

  • Je hebt een maatschappelijke zetel in het werkingsgebied van de Cultuurregio ZENDER: Affligem, Beersel, Dilbeek, Drogenbos, Herne, Galmaarden, Gooik, Halle, Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Pepingen, Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw, Sint-Genesius-Rode en Ternat.
  • Je bent zelf een culturele actor of werkt samen met een culturele speler binnen dit project.
  • Je gesubsidieerde project vindt plaats in één of meerdere van de 15 gemeenten van het werkingsgebied van ZENDER.
  • Je project voldoet aan de basisvoorwaarden (zie punt 2).
   Kom je niet in aanmerking, maar heb je een idee en ben je op zoek naar een organisatie om mee samen te werken? Contacteer ons.
  • Het is een samenwerkingsproject waarbij je werkt naar een cultuurproduct , of waar kunst of cultuur als middel worden ingezet om je doelstellingen te bereiken.
  • Je project overstijgt de grenzen van jouw gemeente. Bijvoorbeeld: organisaties uit verschillende deelnemende gemeenten werken samen. Of: je project trekt bezoekers en deelnemers aan van buiten de grenzen van de gemeenten.
  • Een of meerdere van onderstaande kunstdisciplines / onderwerpen komen aan bod :
   •  Literatuur
   • Muziek
   •  Theater
   • Beeldende kunst
   •  Straatkunsten
   • Dans
   • Circus
   • Humor
   • Amateurkunsten
   • Poëzie
   • Video
   • Performance
   • Kunst- & cultuureducatie
   • Mediawijsheid
   • Andere: leg bondig uit
  • Je project is financieel haalbaar en beoogt geen winst. Je bezorgt ons een eenvoudige projectbegroting via het aanvraagformulier.
  • Je project overstijgt de reguliere en/of lokale werking en is ook geen herhaling van een eerder ingediend project(*zie opm.).
  • Het project heeft een duidelijk doel, is afgelijnd in tijd en duurt maximaal 36 maanden.
  • Het subsidiegeld kan enkel besteed worden aan uitgaven die rechtstreeks verband houden met de uitwerking van het project en voor uitgaven die na goedkeuring van het project worden ingebracht (factuurdatum). Daarenboven moet het budget dat je aanvraagt gespendeerd worden tijdens de looptijd van je project.
  • Met je project streef je naar brede cultuurparticipatie (min. 1 aan te duiden):
   • Je bereikt nieuwe groepen
   • Je project is laagdrempelig
   • Het is een open aanbod
  • Je project beschikt over een duidelijke projectplanning.
  • Je bent bereid het logo van ZENDER en dat van de Vlaamse overheid te vermelden bij elke communicatie (ongeacht de drager) in verband met je gesubsidieerde project.

  *Opmerking: projecten die hun opstart kenden en een ondersteuning kregen vanuit de Cultuurregio PZ in het werkjaar 2021, vormen hierop een uitzondering en worden beschouwd als nieuw project. Dit om de duurzaamheid van goede projecten niet te ondermijnen. Zij kunnen wel enkel een ondersteuning voor een max. looptijd van 2 jaar aanvragen.

  TIP: check ruim op voorhand aan ZENDER of je project subsidieerbaar is.

  Voldoe je aan een of meerdere van de bijkomende criteria , dan kom je in aanmerking voor een hogere ondersteuning vanuit ZENDER

   • + 1 bijkomende voorwaarde= tot € 4000 / werkjaar
   • + 2 bijkomende voorwaarden= tot € 4500 / werkjaar
   • + 3 bijkomende voorwaarden= tot € 5000 / werkjaar
  • Je project is grensdoorbrekend
   • Nieuwe aanpak: licht toe
   • Je betrekt kansengroepen ( mensen in armoede, nieuwkomers, anderstaligen, … )
   • Andere : licht toe
  • Je project zet in op één of meerdere van onze focusthema’s binnen het thema van dat jaar :
   • Diversiteit (in 2022 – 2023)
   • Mentaal welzijn ( in 2023 – 2024 )
   • Duurzaamheid (in 2024 – 2025)
  • Je zorgt voor een grotere co-financiering voor de realisatie van je project (min. 50 % eigen inbreng)
  • Je project is transversaal. Je werkt met verschillende (deel)sectoren samen, maar het project heeft een culturele finaliteit.
   • Cultuur
   • Cultuur- en gemeenschapscentra
   • Bibliotheken
   • Onderwijs
   • Jeugd
   • Integratie
   • Sport
   • Musea
   • Archieven
   • Welzijn
   • Milieu
   • Een culturele vereniging : welke ?
   • Een amateurkunstenvereniging : welke ?
   • Andere: licht bondig toe
  • Je project is een samenwerking met partners uit min. 2 andere gemeenten binnen de ZENDER regio
  • Je vult de projectfiche met begroting in en stuurt die voor de deadline naar [email protected]
   IDIENDATA :
    • 30 april > bericht van goed- of afkeuring: 20 mei
    • 30 oktober > bericht van goed- of afkeuring: 20 november
  • Uiterlijk een week na indiening van je project, krijg je bericht of je project ontvankelijk is of niet.
  • Uiterlijk een maand na het verlopen van de indiendatum, krijg je bericht over het al dan niet toegekende bedrag.
  • Een externe jury beoordeelt de aanvraag. Het subsidiebedrag wordt bepaald op basis van: de inhoudelijke criteria van dit reglement, de geraamde kosten en opbrengsten van het project, de mate waarin de subsidie een hefboomeffect kan hebben.
  • Het toegekende subsidiebedrag is niet automatisch gelijk aan het gevraagde bedrag.
  • Het bedrag van de toegekende subsidie wordt bepaald door: de beschikbare kredieten op de begroting; de beoordeling en de rangschikking van het dossier door de jury.
  • Het bestuur beslist op basis van het juryadvies over de goed- of afkeuring van je project en het toegekende subsidiebedrag. Het bestuur kan beslissen om in bepaalde gevallen af te wijken van de vooropgestelde bedragen. Desgevallend wordt deze beslissing gemotiveerd via de raad van bestuur.
  • Indien het project niet kan plaatshebben of het opzet grondig gewijzigd wordt, brengt de organisator ZENDER hiervan op de hoogte. Indien nodig wordt het project opnieuw ter beoordeling aan de jury voorgelegd.
  • 80 % van het toegekende bedrag wordt per werkjaar na toekenning gestort. Na indiening van het verantwoordingsdossier (of tussentijdse evaluatie bij meerjarige projecten) wordt het saldo uitgekeerd.
   – De subsidie wordt uitbetaald zolang dit binnen de voorziene kredieten in het goedgekeurde budget past.
   – In geval van fraude of valse verklaringen vanwege de aanvrager, kan de raad van bestuur beslissen om de toekenning van de subsidie te schorsen, of de subsidie terug te vorderen.
   Niet te vergeten: Na afloop van het project vul je de evaluatiefiche in. Indien het project niet aan de gevraagde voorwaarden voldeed, wordt het gesubsidieerde bedrag teruggevorderd.
  • Ga ervan uit dat wie het dossier voor zich krijgt jou niet kent.
  • Schrijf je project helder en concreet uit. Ga op zoek naar partners en bepaal duidelijk hun rol. Dit kunnen spelers binnen of buiten de culturele sector zijn.
  • Maak een beknopt stappenplan en timing.
   • Werk een realistische begroting uit. Zorg dat de partners die financieel bijdragen ook in je begroting vermeld staan.
   • Zet je aanvraag op scherp en vraag een adviesgesprek met ZENDER.

  COMMUNICATIE

  • De aanvrager vermeldt in alle gedrukte en digitale communicatie, bij elke mededeling, verklaring of publicatie en presentatie in het kader van het project de steun van ZENDER, de Vlaamse Overheid en de gemeente(s) en neemt het logo van ZENDER alsook dat van de Vlaamse Overheid op. Deze logo’s worden aangevraagd via [email protected]
  • De aanvrager bezorgt ZENDER via [email protected] tekst en afbeeldingen om het project bekend te maken via communicatiekanalen van ZENDER (bv. website, nieuwsbrief, sociale media …)
   – Publieksactiviteiten worden door de aanvrager in de UIT-databank ingevoerd met de tags ‘UitInMijnRegio’ en ‘PenZine’
   – Uitnodigingen: De aanvrager bezorgt via de lokale cultuurbeleidscoördinator het schepencollege van de gemeente(n) waar het project plaatsvindt een uitnodiging voor alle open activiteiten die plaatsvinden in het kader van het project
   – De aanvrager bezorgt ZENDER via [email protected] een uitnodiging voor alle open activiteiten die plaatsvinden in het kader van het project
   – De aanvrager bezorgt ZENDER een stuk van elk drukwerk dat voor het project gemaakt werd. In het geval van een publicatie, bezorgt de aanvrager ook een gratis exemplaar aan de bibliotheek van de gemeente(n) waar het project plaatsvindt

  VERANTWOORDING

  • Na goedkeuring bezorgt ZENDER de nodige documenten om het project inhoudelijk en financieel te verantwoorden. De aanvrager bezorgt voor het einde van het jaar:
   •  Een inhoudelijk verslag van het project met enkele foto’s
   • Een financiële afrekening van het project met de bijhorende bewijsstukken (facturen)

  EXPERTISEDELING

  • De aanvrager is bereid om expertise over dit project te delen op vraag van ZENDER (bv. vergadering, inspiratiemoment, studiedag, website …)
  • De in kader van het project ontwikkelde materialen (foto’s, film, teksten ..) worden door de aanvrager ter beschikking via een creative commons licentie (CC-BY-NC-SA 4.0)
  ZENNEVALLEI
  Aangesloten besturen
  Cultuur en erfgoed

  Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte

  Wij respecteren jouw privacy. Jouw gegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld.